การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
8.2) การดำเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
หมายเหตุ การดำเนินการตามหนังสือ มท.ที่มท 0895.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ.2548 ข้อ 3 กรณีมีการดำเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ให้ถือว่าดำเนินการตาม 4 แล้ว
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  2. รายงานการประชุมคณะทำงาน
  3. รายงานเสนอผู้บริหาร
  4. ข้อสั่งการของผู้บริหาร
  หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
9.1) จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการในโครงการ........ระบุชื่อโครงการ............ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเช่น
  1. ข้อมูลการประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ขังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานนี้ตำรวจในพื้นที่
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
  3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  4. บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. กรณีร่วมกับหน่วยงาสนอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6. ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 (ถ้ามี)
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)