วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 


 
 
แจ้งเรื่องเว็ปไซต์ขัดข้อง [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
 
อบต.สระแก้ว [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดทิพรส โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลลาดทิพรส ปี2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านเอกสารการ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว การโพสต์ซื้อ-ขาย “กัญชา” หรือยาเสพติดทุกชนิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระทำที [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ตก การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเเห่งการเรียนรู้ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายละมูล ไปบ้านนายไข่ ฟักเงิน [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญั [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.บรรพตพิสัย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วม [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
 

 
นว 0023.3/06394 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/06395 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6444 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6381 โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Strategy UCS [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6382 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหลางน้ำขนาดเล็ก Small water resourc [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6383 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 4.0 Information Management System [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6384 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6507 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6505 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชา [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว06532 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิจังหวัดนครสวรรค์ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
 

ผ้ามัดย้อมบ้านท่าจันทร์

เขาแก้ว - เขาหน่อ
 
 
 
ระวังโดนโกง เมื่อคิดจะจ้างช่างต่อเติมหรือสร้างบ้านอยู่อาศัย (11 ก.พ. 2560)    อ่าน 3923  ตอบ 4  
 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน [ 24 ธ.ค. 2561 ]ซื้อต้นไม้และดินตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส [ 24 ธ.ค. 2561 ]

 
 
 
อบต.พนมเศษ สล็อตออนไลน์เล่นง่าย ได้เงินจริง (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองตางู อยากรวยต้องเล่นสล็อตออนไลน์ที่นี่ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองโพ สล็อตออนไลน์แสนสนุก (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองโพ สล็อตออนไลน์ที่เริดที่สุดในไทย (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เนินกว้าว slotxo แสนสนุก (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกรด เว็บเล่น slotxo ที่ดีที่สุด (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ slotxo ไม่มีโกง (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท slotxo อันดับ1ในโลก (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท slotxo (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 598  ตอบ 1
 
 
 
 
 

 
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน
  การให้บริการใน อบต.
  ขยะมูลฝอย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2551

 
 
เทศบาลตำบลบ้านแดน